طرح درس سالانه  تفکر وپژوهش ششم دبستان سال تحصیلی 92-  91

آموزگار لیلا مشهدی تقی                               آموزشگاه حضرت زهرا (س)

صلاحیت ها

مضمون

نوع فعالیت

عنوان فعالیت

درس

هفته

جلسه

ماه

طبقه بندی ،قضاوت ونقد،

 استدلال

تعلق وجفت سازی

تجویزی

واژه های تصادفی

1

اول

مهر

تصمیم گیری ، استدلال ، قضاوت

انتخاب ،هویت

نیمه تجویزی

دیدنی های سرزمین من

2

دوم

قیاس، تصمیم گیری ،پرشگری ، استدلال

به گونه ای دیگر دیدن وقایع و حوادث

تجویزی

نارنجی پوش امانتدار

3

سوم

تخیل،قضاوت براساس

 شواهد ، استدلال

ماورا،علت ومعلول

تجویزی

یک اتفاق عجیب

4

چهارم

مشاهده، قضاوت وارزشیابی ، استدلال ، استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

هویت

تجویزی

خرسی که می خواست خرس بماند

5

اول

آبان

مشاهده ، استدلال ، قضاوت

آرزو ها ، انتخاب ها

تجویزی

بوی خوش مدینه

6

دوم

نظر سنجی ، گرد آوری اطلاعات ،تحلیل ،اسنباط ، استدلال

روش گرد آوری اطلاعات (مصاحبه ،نظرسنجی کتبی )

تجویزی

مردم پسندها

7و8

سوم

مشاهده ، تحلیل ،قیاس ، قضاوت و ارزشیابی

طمع ، آرزو ها

تجویزی

مارگیر واژدها

9

چهارم

مشاهده ،استدلال ،تجسم ، تخیل

به گونه ای دیگر

دیدن

تجویزی

شکلی دیگر

10

اول

آذر

مشاهده ، گرد آوری اطلاعات ،تحلیل ،اسنباط ، استدلال

روش گرد آوری اطلاعات(مشاهده )

تجویزی

زیر ذره بین

11و12

دوم

مشاهده، حل مسئله،  استدلال،

 قضاوت

منطق ، در جستجوی معنا

تجویزی

آقکند

13

سوم

 ،تحلیل ،استدلال

روش گرد آوری اطلاعات (منابع چاپی والکترونیکی)

تجویزی

پایتخت کشور من

14

چهارم

تحلیل ،اسنباط ، قضاوت براساس نظام معیار ،مشاهده ، استدلال

همدلی

تجویزی

لی لی حوضک

15

اول

دی

پرسشگری  ،مشاهده  ، استدلال،

پدیده ها

تجویزی

شگفتنی ها

16

دوم

پرسشگری  ،مشاهده  ، استدلال،تولید معیار،براساس معیار

درجست وجوی معنا

تجویزی

من و پرشس هایم

17

سوم

،مشاهده ، قیاس  ، استدلال،تحلیل،قضاوت

مرگ وزندگی

تجویزی

دانه ی نی

18

چهارم

اسنباط و نتیجه گیری ، ،مشاهده ، استدلال

آرزو ها و زیبایی

تجویزی

ماه بود و روباه!

19

اول

بهمن

مشاهده،استدلال،تحلیل،

قضاوتوارزشگذاری

طمع وارزش ها

تجویزی

میمون های گرنیها

20

دوم

،مشاهده ، حل مسئله ،استدلال،

ایده ها ، قدرت فکر

تجویزی

هر کاری.......!

21

سوم

طبقه بندی ،گرد آوری اطلاعات ،تحلیل،

 استدلال

روش گرد آوری اطلاعات(مشاهده)

تجویزی

برنامه کودک ونوجوان

22

چهارم

تحلیل،قضاوت براساس معیار،استدلال

 

روش گرد آوری اطلاعات (منابع چاپی والکترونیکی)

نیمه تجویزی

 از کجا بدانم؟

23

اول

اسفند

پرسشگری  ،مشاهده  ، استدلال،قضاوت براساس معیار

پدیده ها

نیمه تجویزی

چرخ ریسک

24

دوم

تصمیم گیری ، استدلال ، قضاوت،قیاس، تحلیل

کشف معانی

نیمه تجویزی

رضا

25

سوم

مشاهده ،تخیل ، استدلال

تعلق ،هویت

نیمه تجویزی

درخت بخشنده

26

چهارم

مشاهده ، استدلال ، قضاوت و ارزشیابی

هویت ، کمال

نیمه تجویزی

پرواز کن پرواز

27

سوم

فروردین

  مشاهده ، استدلال،تجسم

کائنات

نیمه تجویزی

ماکجاهستیم ؟

28

چهارم

مشاهده ، استدلال،استنباط و نتیجه گیری

علت ومعلول

نیمه تجویزی

آخر خط

29

اول

اردیبهشت

مشاهده ، استدلال،قضاوت

به گونه ای دیگر دیدن

نیمه تجویزی

من عاقبت از پل خواهم گذشت

30

دوم

مشاهده ، استدلال،قضاوت

هویت (آداب و رسوم)

نیمه تجویزی

مم مم شو

31

سوم

مشاهده ، استدلال،تحلیل ،قضاوت براساس نظام معیار

طمع وقناعت

نیمه تجویزی

کیمیا گر

32

چهارم

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:18  توسط لیلا مشهدی تقی |